Pobyt i łączenie rodzin

Cudzoziemcy, którzy chcą dłużej pozostać w kantonie Zurych, muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Aby przedłużyć takie zezwolenie lub wystąpić o sprowadzenie rodziny, należy spełnić określone kryteria.

Pobyt

Każdy, kto mieszka w Szwajcarii dłużej niż trzy miesiące, potrzebuje zezwolenia na pobyt. Jest ono wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców Kantonu Zurych («Migrationsamt des Kantons Zürich»). Rozróżnia się krótkoterminowe zezwolenia na pobyt (do 1 roku), zezwolenia na pobyt czasowy (wydawane na czas określony) oraz zezwolenia na pobyt stały (bezterminowe). Wymagania dotyczące pobytu zależą od posiadanego obywatelstwa i powodu, dla którego przebywa się w Szwajcarii. Obywatele państw członkowskich UE/EFTA mogą zgłosić swój pobyt bezpośrednio we właściwym urzędzie gminy i podjąć pracę zarobkową. Obywatele państw trzecich pragnący podjąć pracę zarobkową w Szwajcarii potrzebują zezwolenia na pracę, o którego wydanie pracodawca może wnioskować w kantonalnym Urzędzie ds. Gospodarczych i Zatrudnienia («Amt für Wirtschaft und Arbeit»).

Wymogi

W Szwajcarii istnieją tak zwane kryteria integracji. Oczekuje się przestrzegania zasad porządku publicznego, poszanowania wartości Konstytucji Federalnej, uczestnictwa w życiu gospodarczym lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz komunikowania się w języku niemieckim w stopniu wystarczającym.

Pewne umiejętności językowe należy potwierdzić, przedkładając w kantonalnym Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oficjalnie uznane certyfikaty językowe w celu uzyskania i przedłużenia zezwoleń na pobyt czasowy i stały. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zalecamy odpowiednio wcześniej skontaktować się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców lub sprawdzić je na stronie internetowej tegoż urzędu.
 

Łączenie rodzin

Co do zasady osoby mieszkające w Szwajcarii mogą sprowadzić tutaj również członków rodziny («Familiennachzug»). To, dla których członków rodziny można złożyć taki wniosek, zależy od obywatelstwa i statusu pobytu («Aufenthaltsstatus») wnioskodawcy. Wniosek rozpatruje Urząd do Spraw Cudzoziemców Kantonu Zurych i informuje o dokładnym przebiegu postępowania i potrzebnych dokumentach.

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA z reguły mogą sprowadzić rodzinę niezależnie od rodzaju zezwolenia na pobyt. Obywatele spoza UE/EFTA (obywatele państw trzecich), posiadający zezwolenie na pobyt wynikające z przepisów prawa o cudzoziemcach, mogą złożyć wniosek o sprowadzenie rodziny w kantonalnym Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, uwzględniając wymogi prawne.
 

Kontakt

Migrationsamt

Adresse

Berninastrasse 45
Postfach
8090 Zürich
Route (Google)

Für dieses Thema zuständig: