Regierungsratsbeschluss Nr. 2035/2008

Details

Titel
Motion Gabriela Winkler, Oberglatt, Thomas Kübler, Uster, und Marlies Zaugg-Brüllmann, Richterswil, betreffend Teilrevision Bildungsgesetz, Stellungnahme
RRB Nr.
2035
Direktion
Bildungsdirektion
Sitzungsdatum
17.12.2008
Publikationsdatum
09.01.2009

Beschlusstext(e)