Regierungsratsbeschluss Nr. 1698/2022

Details

Titel
Anfrage Romaine Rogenmoser, Bülach, Martin Hübscher, Wiesendangen, René Isler, Winterthur, betreffend Neusprech-Leitfaden der ZHAW, Beantwortung
RRB Nr.
1698
Direktion
Bildungsdirektion
Sitzungsdatum
21.12.2022
Publikationsdatum
05.01.2023

Beschlusstext(e)